Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lutego 2009 r.
II SA/Wa 1568/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Iwona Maciejuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi D. P. przedstawiciela ustawowego małoletnich N. i M. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia - przyznać adwokatowi M. P. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 52,80 (pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 grudnia 2007 r. sygn. akt II SA/Wa 1568/07 oddalił skargę D. P. przedstawiciela ustawowego małoletnich N. i M. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku. Postanowieniem z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1568/07 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustanowił dla D. P. adwokata. Okręgowa Rada Adwokacka w W. pełnomocnikiem skarżącej wyznaczyła adwokata M. P. z Kancelarii Adwokackiej (...) w W.

Z protokołu rozprawy przeprowadzonej w dniu 18 grudnia 2008 r. w sprawie o sygn. akt I OSK 653/08 wynika, że adwokat M. P., która sporządziła i wniosła skargę kasacyjną od wymienionego wyżej wyroku, brała udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do protokołu złożyła wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały zapłacone w całości ani w części. Wniosek ten pełnomocnik strony ponowiła w piśmie z dnia 11 lutego 2009 r.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.). Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit.c powołanego rozporządzenia stawka minimalna wynosi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna bądź decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego - 240 zł. Stosownie zaś do § 18 ust. 1 pkt 2 lit.a tego rozporządzenia w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym stawka wynosi 75% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat - 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie pomoc prawna z urzędu, o przyznanie kosztów której zwróciła się adwokat M. P. sprowadzała się do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej oraz udziału w rozprawie przed NSA. W związku z tym, że wyznaczony adwokat nie prowadził sprawy skarżącego w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, powinien otrzymać wynagrodzenie wynoszące 100% stawki minimalnej określonej w § 18 ust. 1 pkt 1c wskazanego rozporządzenia. Wynagrodzenie to podwyższone zostało, na podstawie § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia, o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności.

Z tego względu, na podstawie art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.