Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 stycznia 2009 r.
II SA/Wa 1550/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1550/07 w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 4 listopada 2008 r. sygn. akt II SA/Wa 1550/07 odrzucił skargę M. Z. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) lipca 2007 r. nr (...) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.

Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu (...) listopada 2008 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) wraz z pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia oraz o sposobie i trybie jego wniesienia. W dniu (...) grudnia 2008 r. M. Z. wniósł sporządzoną przez swoją teściową - M. K. oraz podpisaną również przez niego samego skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 175 § 1 powołanej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie dotyczy sytuacji, kiedy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (§ 2).

W myśl zaś art. 178 powołanej ustawy, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r., pomimo tzw. przymusu adwokackiego, czyli obowiązku jej sporządzenia przez uprawnione osoby wymienione w art. 175 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, została sporządzona przez teściową skarżącego - M. K. (która nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem) oraz podpisana również przez skarżącego osobiście. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż nie spełnia ona wymogu określonego we wskazanym przepisie i jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2004 r. sygn. akt FSK 3/04, publ. M. Prawn. 2004/5/202).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 178 w zw. z art. 175 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.