Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826729

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2015 r.
II SA/Wa 1516/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Agnieszka Grzelak po rozpoznaniu w dniu 29 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów w sprawie ze skargi D. Z. na orzeczenie Centralnej Wojskowej komisji Lekarskiej w (...) z dnia (...) lipca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie wszczęte wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

D. Z. zwrócił się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym majątku i dochodach wynika że Skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe jest rozwiedziony i posiada mieszkanie o powierzchni 25 m2 oraz nieruchomość rolną o powierzchni 0,5 ha. Skarżący oświadczył, że jego emerytura została zawieszona do 31 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

W myśl zaś z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej powoływana jako p.p.s.a.), prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Natomiast w odniesieniu do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w niniejszej sprawie należy wyjaśnić, że Skarżący korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych na podstawie art. 239 pkt 1 lit. d p.p.s.a. W myśl tego przepisu nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach ze stosunków pracy i stosunków służbowych. Niniejsza sprawa dotyczy orzeczenia w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej i mieści się w powyższej kategorii spraw.

Ustawowy charakter zwolnienia oznacza, że strona skarżąca działanie organu w tej kategorii spraw nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych już od momentu wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (wniesienia skargi) poprzez cały tok tego postępowania, zarówno przed sądem pierwszej instancji - wojewódzkim sądem administracyjnym - jak i przed sądem II instancji - Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wskazać również należy, że o zwolnieniu od kosztów sądowych rozstrzyga sama ustawa. W odróżnieniu od zwolnienia mocą postanowienia sądu lub referendarza sądowego (zwolnienie podmiotowe zależne od sytuacji majątkowej strony), zwolnienie ustawowe ma charakter przedmiotowy i jest niezależne od sytuacji majątkowej strony i jej możliwości płatniczych.

Z tych względów na podstawie art. 249a i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.