Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981714

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lutego 2016 r.
II SA/Wa 1512/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania.

Sędziowie WSA: Stanisław Marek Pietras (spraw.), Eugeniusz Wasilewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2016 r. sprawy ze skargi M. T. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. z dnia (...) lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany prawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu pierwszej instancji z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...),

2. zasądza od Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w W. na rzecz skarżącego M. T. kwotę 240,- (dwieście czterdzieści złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.