Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2735971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2018 r.
II SA/Wa 1487/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. T. na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) m. (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania oraz umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. (...) postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2018 r. T. T. (dalej także: "skarżąca" lub "strona skarżąca") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Zarządu Dzielnicy (...) m. (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zakwalifikowania oraz umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m. (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej odpisu dla uczestnika postępowania, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie z dnia 4 września 2018 r. zostało prawidłowo doręczone skarżącej w dniu 7 września 2018 r. (dowód doręczenia przesyłki - k. 31 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie do treści art. 47 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (§ 1). Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej (§ 2.).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że wezwanie z dnia 4 września 2018 r. do nadesłania odpisu skargi, zostało prawidłowo doręczone stronie skarżącej w dniu 7 września 2018 r.

W tej sytuacji, skarżąca obowiązana była nadesłać wymagany odpis skargi w wyznaczonym przez Sąd siedmiodniowym terminie, tj. nie później, niż do dnia 14 września 2018 r.

W zakreślonym terminie skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi, a zatem skarga - jako niedopuszczalna - podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.