Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001807

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 marca 2018 r.
II SA/Wa 1454/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.).

Sędziowie WSA: Piotr Borowiecki, Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 marca 2018 r. sprawy ze skargi K.L. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.