Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826724

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 września 2015 r.
II SA/Wa 1421/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na czynności Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w przedmiocie naboru izatrudnienia na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej postanawia przekazać sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z treścią art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stosownie natomiast do § 2 przywołanego artykułu, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. Zgodnie zaś z treścią art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

W niniejszej sprawie A. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na czynności Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w przedmiocie naboru i zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Organizacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej. Siedzibą Agencji jest miasto Gdańsk (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej, Dz. U. z 2014 r. poz. 1533). Stwierdzić zatem należy, że skarga została wniesiona na działalność podmiotu, który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - zgodnie z § 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził swoją niewłaściwość w przedmiotowej sprawie i z tego powodu, na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.