Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 stycznia 2015 r.
II SA/Wa 14/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. o wznowienie postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w sprawie zakończonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 2081/13 postanawia:

1.

stwierdzić swoją niewłaściwość,

2.

przekazać sprawę Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zgodnie z właściwością rzeczową.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 2081/13 oddalił skargę R. M. na postanowienie Szefa Służby Celnej z dnia (...) sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

W dniu 29 kwietnia 2014 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt I OZ 1003/14 oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydane w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy.

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r., R. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o wznowienie postępowania wszczętego wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w związku z nowymi istotnymi dowodami, sprawie nadano sygn. akt II SA/Wa 14/15.

Skarżący zaznaczył, że nowe nieznane do tej pory dowody to: wydruk poczty elektronicznej wykonawcy robót budowlanych z dnia (...) marca 2014 r. oraz dodatkowe wydatki nie ujęte w poprzednim rozliczeniu. R. M. nadmienił, że poniósł wydatki związane z wypłatą wykonawcy robót budowlanych kwoty 23.000 zł, oraz wydatki związane ze ślubem i weselem przyjaciółki żony, komunią chrześniaka żony, pogrzebem przyjaciela rodziny, miesięczne wizyty żony u lekarza reumatologa, wydatki na auto, na leki, mleko i pieluchy dla dziecka, a także doładowania telefonów.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 275 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia sądów obu instancji, właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny. Do wznowienia postępowania na innej podstawie właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał w sprawie.

W niniejszej sprawie, stosownie do treści art. 275 zdanie drugie powołanej ustawy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, który ostatnio orzekał w sprawie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 59 § 1 w związku z art. 275 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.