II SA/Wa 1376/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2468214

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. II SA/Wa 1376/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. K. o wstrzymanie wykonania decyzji Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w sprawie ze skargi G. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie obniżenia dodatku funkcyjnego postanawia odmówić wstrzymania wykonania decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 sierpnia 2017 r. G. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) lipca 2017 r. nr (...), utrzymującą w mocy rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) o obniżeniu ww. dodatku funkcyjnego (...) kategorii o (...) otrzymywanej stawki, tj. o (...) zł miesięcznie z dniem (...) maja 2017 r. W treści przedmiotowej skargi skarżący zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym (art. 61 § 5 ww. ustawy).

Należy stwierdzić, iż w postępowaniu wszczętym z wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Sąd nie ocenia legalności zaskarżonego aktu.

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej aktu musi zawierać uzasadnienie powodów, dla których Sąd winien postanowić o wstrzymaniu jego wykonania. Oznacza to, że obowiązek uprawdopodobnienia istnienia przesłanek z powyższego przepisu spoczywa na wnioskodawcy, a nie na Sądzie. Sąd jedynie ocenia, czy w istocie podane przez stronę okoliczności wskazują na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. W tym celu skarżący winien tak określić ewentualną szkodę, by Sąd mógł stwierdzić, w oparciu o konkretne dane, że jej wielkość może być znaczna, a skutki wykonania decyzji trudne do odwrócenia.

Wojewódzkie sądy administracyjne nie są zobowiązane na mocy art. 49 § 1 p.p.s.a. do wzywania stron o uzupełnienie wniosków, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., w sytuacji braku ich należytego uzasadnienia przez strony.

Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, skarżący wskazał na fakt zachodzącego niebezpieczeństwa spowodowania ciężkich do odwrócenia skutków, wskazując, że miał przed obniżeniem dodatku najniższy dodatek funkcyjny w polskiej Policji rzędu (...) podstawy wymiaru stanowiącej sumę należnego policjantowi uposażenia zasadniczego oraz dodatku za stopień w stawce ustalonej dla policyjnego stopnia etatowego odpowiadającemu zajmowanemu stanowisku służbowemu. Skarżący zwrócił także uwagę, że ukaranie karą nagany i obniżenie dodatku służbowego należy uznać za niedopuszczalny odwet w stosunku do skarżącego w związku z rzetelnym i prawidłowym wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym radcy prawnego Zespołu Prawnego KWP w K.

Przesłanką wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji jest wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Oznacza to, że chodzi o taką szkodę (majątkową, a także niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona stronie przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Z kolei spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków musi być rozważane z uwzględnieniem specyfiki aktu administracyjnego, którego dotyczy wniosek o wstrzymanie. Tak więc odwrócenie skutków wywołanych wykonaniem zaskarżonego aktu musi być trudniejsze niż zwykle w tego rodzaju przypadkach.

Dla wykazania - na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. - że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków nie jest wystarczające samo stwierdzenie strony. Merytoryczne zarzuty zawarte w skardze nie są tożsame z przesłankami, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wniosek strony skarżącej dla uznania jego zasadności powinien zostać poparty stosowną argumentacją. Uzasadnienie takiego wniosku powinno się odnosić do konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest zasadne w stosunku do wnioskodawcy.

Skarżący we wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji nie wskazał jaki wymiar może mieć szkoda, będąca skutkiem jej wykonania. Nie jest wiadomym jaka jest obecnie sytuacja finansowa skarżącego i jego rodziny, jakie są jego przychody oraz jakie obciążenia. Skarżący w uzasadnieniu wniosku nie zawarł żadnych szczegółowych informacji, które są niezbędne do oceny, czy wykonanie przedmiotowej decyzji powoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody czy też trudne do odwrócenia skutki w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a. Zatem uzasadnienie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji jest sformułowane w sposób zbyt ogólnikowy i nie wynika z niego, iż jej wykonanie spowoduje pozbawienia skarżącego środków do życia, co wiązało by się z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody czy też trudnych do odwrócenia skutków.

Tym samym, zdaniem Sądu, skarżący nie uprawdopodobnił, aby wykonanie zaskarżonej decyzji mogło spowodować wystąpienie jednej z przesłanek dopuszczalności wstrzymania jej wykonania.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.