Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2739421

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 października 2019 r.
II SA/Wa 1348/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.D. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

K.D. (dalej jako "Skarżąca") pismem z dnia (...) maja 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

W piśmie z dnia (...) października 2019 r. złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Cofnięcie skargi w niniejszej sprawie należy uznać za dopuszczalne.

Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 60 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.