Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2746109

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 marca 2018 r.
II SA/Wa 1335/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Werpachowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego postanowieniem z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...). utrzymał w mocy postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) o odmowie wydania zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do podwyższenia emerytury o 0,5% podstawy wymiaru emerytury za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późn. zm.).

Pismem z dnia 28(...) lipca 2017 r. R. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia (...) czerwca 2017 r.

W odpowiedzi na skargę Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że w całości uwzględnił skargę i wydał postanowienie z dnia (...) sierpnia 2017 r. nr (...) uchylające postanowienie szefa SKW z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) oraz poprzedzające je postanowienie z dnia (...) maja 2017 r. nr (...).

W piśmie z dnia (...) listopada 2017 r. pełnomocnik organu - w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia (...) października 2017 r. - wskazał, iż postanowienie z dnia (...) sierpnia 2017 r. ni zostało zaskarżone, również z uwagi na fakt, że czyni zadość żądaniu strony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. dz. U. z 2017 r., poz. 1369) - dalej "p.p.s.a.", organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie w wyniku złożonej przez R. K. skargi na postanowienie z dnia (...) czerwca 2017 r. organ w trybie autokontroli uwzględnił skargę i uchylił skarżone postanowienie. Uwzględnienie skargi w wyniku autokontroli dokonanej przez organ powoduje, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.