Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826713

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 września 2015 r.
II SA/Wa 1302/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. (...) w B. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. (...) w B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...). Zaskarżoną decyzją organ utrzymał w mocy decyzję z dnia (...) marca 2015 r. nakazującą stronie skarżącej przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych M. M., polegające na naniesieniu w księdze chrztów adnotacji o treści zgodnej z żądaniem M. M. zawartym w "oświadczeniu woli" z dnia 19 listopada 2013 r. o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego.

W skardze strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i zawarła wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Proboszcz Parafii stwierdził, że wykonanie tej decyzji spowoduje wyrządzenie znacznej szkody oraz trudne do odwrócenia skutki, ponieważ dojdzie do nieuprawnionej fizycznej ingerencji w księgę ochrzczonych. Skarżący nadmienił, że przedmiotowy dokument, zgodnie z kanonem 535 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jest księgą parafialną, dokumentem niezbędnym do wykonywania statutowych zadań Kościoła, w której zawarte są dane stwierdzające fakty, potwierdzone przez właściwą władzę kościelną. Księga ochrzczonych, prowadzona w formie papierowej, posiada ograniczoną liczbę rubryk, jednak brak jest rubryki przewidzianej do dokonania adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego. Brak jest również jakiejkolwiek innej księgi, która potwierdzałaby fakt przynależności do Kościoła Katolickiego lub jej braku. Wprowadzenie zmiany w księdze ochrzczonych będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu prawomocnego wyroku, który potwierdzi zgodność z prawem państwowym i kościelnym decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i w związku z tym dodatkowy wpis (np. na marginesie księgi) będzie miał charakter trwały. Usunięcie wpisu w księdze chrzcielnej zgodnie z wydaną decyzją organu spowoduje konieczność ponownego przepisania księgi w celu usunięcia wpisu niezgodnego z prawem.

Zaznaczono, także że w księdze ochrzczonych skreślenia nie są dopuszczalne. Natomiast przepisanie księgi wymaga skontaktowania się ze wszystkimi osobami, których podpisy figurują w danej księdze chrzcielnej i uzyskania ponownie ich podpisów. Wyjaśniono nadto, że Parafia nie zbiera danych adresowych osób figurujących w księdze chrzcielnej, a wpisy były dokonywane minimum 24 lata temu, wobec czego odtworzenie tego dokumentu może stać się niemożliwe, np. ze względu na śmierć osób, których podpisy figurują w księdze. Natomiast ze względu na niezgodne z prawem ingerencje księga ochrzczonych utraci przymiot wiarygodności dokumentu kościelnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podstawową przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest zatem wykazanie niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sąd rozpoznający wniosek o wstrzymanie wykonania aktu powinien uwzględniać wszystkie okoliczności, nawet te niepodniesione we wniosku, o ile są możliwe do wyinterpretowania na podstawie akt sprawy. Przesłanki wstrzymania aktu zachodzą wówczas, gdy istnieje ryzyko, że wykonanie aktu - w przypadku stwierdzenia w toku sądowej kontroli, iż narusza on obowiązujący stan prawny - spowoduje szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego, bądź powrót do stanu poprzedniego będzie wymagał znacznego nakładu sił i środków (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt II OZ 155/05, OwSS 2005/3/72; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 352/06, Lex nr 192964, dostępne również w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Zdaniem Sądu wykonanie decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym może spowodować wystąpienie skutków, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Usunięcie z księgi chrztów naniesionej zgodnie z decyzją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych adnotacji o wystąpieniu z Kościoła Katolickiego, w razie uchylenia zaskarżonej decyzji organu jest możliwe jedynie przez przepisanie całej księgi, niedopuszczalne jest bowiem dokonywanie w tego rodzaju dokumentach skreśleń.

Jednocześnie przepisanie księgi ochrzczonych, wymaga znacznego nakładu sił i środków. Nie można także wykluczyć, że z powodu obiektywnych przyczyn, np. śmierci osób podpisujących się w przedmiotowej księdze, jej odtworzenie nie będzie możliwe.

W niniejszej sprawie zachodzi zatem niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.