Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826712

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 września 2015 r.
II SA/Wa 1285/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Kołodziej.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w zakresie dotyczącym aktów nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w (...) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 16 lipca 2015 r. (sprecyzowaną pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r.) na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w zakresie dotyczącym aktów nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w (...).

W odpowiedzi na skargę Wojewoda (...) wniósł o jej odrzucenie z uwagi na to, że sąd administracyjny nie jest właściwy do przeprowadzenia wnioskowanego postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a)pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę i stosują środki określone w tych przepisach.

Przedmiotem skargi J. J. jest kontrola działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) w zakresie dotyczącym aktów nadzoru nad działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w (...). Skarga na tego typu działanie nie mieści się w katalogu spraw objętych zakresem kognicji sądów administracyjnych, wymienionych w powołanym wyżej art. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarga na nienależyte wykonywanie zadań przez organ (skarga powszechna) regulowana jest przepisami znajdującymi się w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Przedmiotem skargi wniesionej w trybie uregulowanym w Dziale VIII k.p.a., może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe ograny albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Załatwienie takiej skargi następuje na podstawie art. 238 § 1 k.p.a., poprzez zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, które stanowi prawną formę działania organu administracji.

Określony w art. 3 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi katalog aktów lub czynności organów administracji, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego, wyklucza możliwość dokonywania kontroli przez Sąd, skarg powszechnych (zob. postanowienie NSA z dnia 18 lutego 1997 r., sygn. akt III SAB 1/97, publ. LEX nr 29038; postanowienie NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt I SA 2668/00, publ. LEX nr 5426; postanowienie NSA z dnia 23 lipca 2001 r., sygn. akt II SAB 213/00, publ. LEX nr 5455).

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.