Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826707

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 września 2015 r.
II SA/Wa 1233/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 1 września 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K., przedstawiciela ustawowego D. K. i D. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi małoletnich D. K. i D. K., reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego - D. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku postanawia: przyznać małoletnim D. K. i D. K. prawo pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

D. K., przedstawiciel ustawowy małoletnich D. i D. K., złożyła w niniejszej sprawie wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

We wniosku wskazała, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z córką D. (ur. w 2002 r.), natomiast starsza córka - D. (ur. w 1998 r.) przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej na oddziale dla matek nieletnich (ma dwoje dzieci). Podniosła, że rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, bowiem na dochód gospodarstwa domowego składa się obecnie jej zasiłek chorobowy w kwocie 1.250 zł, zasiłek rodzinny - 106 zł i zasiłek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 250 zł, a także zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł oraz rehabilitacyjny - 80 zł na córkę D., łącznie 1.839 zł miesięcznie. Podała, że pomaga córce D., której młodsze dziecko (ur. (...) lipca 2015 r.) jest ciężko chore i przeszło już 3 operacje.

Oświadczyła, że oprócz mieszkania o pow. 34,5 m2 nie posiada żadnego majątku, ani oszczędności.

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skarżący działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Natomiast stosownie do treści art. 262 powołanej ustawy, przepisy o przyznaniu prawa pomocy, w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Dlatego - stosownie do art. 245 § 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie radcy prawnego lub adwokata. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Ze złożonego w niniejszej sprawie wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz akt sprawy wynika, że sytuacja materialna w rodzinie D. K. jest trudna.

Dochód gospodarstwa domowego stanowi zasiłek chorobowy D. K. oraz zasiłki otrzymywane na córkę D. - łącznie 1.839 zł. D. K. pomaga również starszej córce - D., która jest nieletnią matką dwójki dzieci. W związku z problemami zdrowotnymi (D. K. oraz jej córka D. mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, młodsze dziecko córki D. jest ciężko chore) konieczne leczenie wymaga znacznych środków finansowych, których rodzinie brakuje. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę obecne koszty utrzymania należy uznać, iż w niniejszej sprawie strona skarżąca wykazała, że spełnia przesłanki do przyznania profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, gdyż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dlatego, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 oraz w związku z art. 262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.