Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1613826

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
II SA/Wa 1226/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Sędziowie: Anna Mierzejewska (przewodniczący), Danuta Kania, Janusz Walawski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Mierzejewska, Sędziowie WSA Danuta Kania, Janusz Walawski (spr.), Protokolant specjalista Elwira Sipak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2014 r. sprawy ze skargi W. R. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku - oddala skargę -

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.