Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756586

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2015 r.
II SA/Wa 122/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kania 4.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11 postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11, prawomocnym od dnia 8 listopada 2012 r., po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi S. L. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) marca 2009 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej za 2007 r.: uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzający ją rozkaz personalny z dnia (...) października 2008 r. (pkt 1 wyroku); stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości (pkt 2 wyroku).

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r. (31 grudnia 2014 r. - data wpływu skargi do organu, tj. Komendanta Głównego Policji) S. L. złożył do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - za pośrednictwem organu - skargę na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11.

W odpowiedzi na skargę Komendant Główny Policji wniósł o jej odrzucenie, względnie o oddalenie skargi, jak również o zawieszenie przedmiotowego postępowania do dnia rozpoznania przez NSA skarg kasacyjnych od wyroków w sprawach: II SA/Wa 934/13 (ze skargi S. L. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania nagrody rocznej za rok 2007 i 2008) oraz II SA/Wa 2071/13 (ze skargi S. L. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona. W myśl art. 58 § 3 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt sprawy II SA/Wa 2071/13, pismem z dnia 27 września 2013 r. S. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11.

WSA w Warszawie wyrokiem z 18 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 2017/13 po rozpoznaniu na rozprawie sprawy ze skargi S. L. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11 oddalił skargę.

Od wyroku WSA w Warszawie skargę kasacyjną do NSA złożył S. L., zaskarżając go w całości.

NSA po rozpoznaniu na rozprawie skargi kasacyjnej S. L. od ww. wyroku WSA w Warszawie z 18 marca 2014 r. sygn. akt II SA/Wa 2071/13 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie.

Po przekazaniu sprawy przez NSA do ponownego rozpoznania, sprawę II SA/Wa 2071/13 zarejestrowano pod nową sygn. akt, tj. II SA/Wa 641/15.

Zarządzeniem z 5 maja 2015 r. sprawa II SA/Wa 641/15 została skierowana do wyznaczenia terminu rozprawy.

Powyższe pokazuje, iż obecnie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie toczy się sprawa zainicjowana skargą S. L. na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11, zarejestrowana pod sygn. akt. II SA/Wa 641/15.

W rozpoznawanej sprawie (II SA/Wa 122/15), która dotyczy również bezczynności Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2011 r. sygn. akt II SA/Wa 1200/11, co w sprawie II SA/Wa 641/15, zachodzi więc tożsamość podmiotowa i przedmiotowa postępowania z będącą w toku sprawą II SA/Wa 641/15.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.