Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2205165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2016 r.
II SA/Wa 1211/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Walawski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. K. o przywróceniu terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie faktyczne

J. K. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej (zwanego dalej Komendantem) z dnia (...) maja 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego.

Skarga ta wpłynęła do Sądu 16 czerwca 2016 r., a następnie, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II, dnia 21 czerwca 2016 r. została przesłana Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Jednakże z uwagi na to, że zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu 17 maja 2016 r., a za dzień wniesienia skargi uważa się dzień złożenia skargi na biurze podawczym organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub dzień oddanie skargi w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, to Sąd postanowieniem z dnia 12 września 2016 r. odrzucił skargę z uwagi na uchybienie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Skarżący 22 września 2016 r. wniósł zażalenie na ww. postanowienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżący wyjaśnił, że nie jest prawnikiem i działa w sprawie osobiście, a skargę wniósł niezgodnie z procedurą omyłkowo i w sposób niezamierzony. Natomiast w ocenie skarżącego, Sąd miał możliwość przekazania skargi właściwemu organowi w terminie. Z uwagi na ww. okoliczności uznał swój wniosek za uzasadniony.

W odpowiedzi na zażalenie i wniosek o przywrócenie terminu Komendant wyjaśnił, że niezrozumiałe jest obarczanie Sądu winą za nieprzesłanie skargi do organu w terminie. Nadto skarga ta nie jest pierwszą skargą tego skarżącego, toteż w ocenie organu, skarżący powinien znać procedurę jej wniesienia. Nadto, o sposobie i terminie wniesienia skargi skarżący był pouczony w zaskarżonej decyzji.

Komendant zarzucił też brak uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy skarżącego w uchybieniu terminu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast stosownie do treści art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 p.p.s.a.). Nadto, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.). Z kolei spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (art. 88 zd. 1 p.p.s.a.).

W rozpatrywanej sprawie Sąd przyjął, że ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi należy liczyć od dnia, w którym skarżący mógł zapoznać się z treścią odpowiedzi na skargę i zawartym w niej wnioskiem Komendanta o odrzucenie skargi właśnie z uwagi na wniesienie jej z uchybieniem terminu, czyli w dniu 25 lipca 2016 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru przez skarżącego odpisu odpowiedzi na skargę w aktach sprawy). W konsekwencji stwierdzić należy, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi powinien być złożony najpóźniej 1 sierpnia 2016 r. Tymczasem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony wraz zażaleniem na postanowienie z dnia 12 września 2016 r. odrzucające skargę - dopiero w dniu 22 września 2016 r.

Wobec powyższego uznać należy, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest spóźniony i w konsekwencji podlega odrzuceniu. Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 88 p.p.s.a. i, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.