Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436723

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 r.
II SA/Wa 1195/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. T. na decyzję Komendanta (...) Policji z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. T. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił decyzję Komendanta (...) Policji, wydaną w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie i wskazał, że - pomimo prawidłowego pouczenia o przysługujących stronie środkach zaskarżenia - skarga została wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję organu I instancji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W myśl natomiast art. 52 § 2 tej ustawy, przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Rozpoznając przedmiotową skargę, należy stwierdzić, że od decyzji Komendanta (...) Policji z dnia (...) kwietnia 2013 r. skarżącemu przysługiwał środek zaskarżenia w postaci odwołania do Komendanta Głównego Policji, stosownie do treści art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zaskarżona decyzja zawiera prawidłowe pouczenie w tym zakresie.

W sytuacji, gdy przedmiotem skargi strona uczyniła decyzję, co do której nie wyczerpano środków zaskarżenia, skargę należy uznać za niedopuszczalną i podlegającą odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 powołanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.