Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436721

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2013 r.
II SA/Wa 1118/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. K. na pismo Głównego Inspektora Pracy z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie informacji publicznej postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1118/13, S. K. został wezwany - pod rygorem odrzucenia skargi - do uiszczenia, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi wniesionej na pismo Głównego Inspektora Pracy z dnia (...) maja 2013 r. nr (...)

w przedmiocie informacji publicznej.

Odpis przedmiotowego zarządzenia strona skarżąca otrzymała w dniu 27 czerwca 2013 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki przez dorosłego domownika w aktach sprawy).

Strona skarżąca nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu i nie uiściła należnego wpisu sądowego od ww. skargi, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 23 lipca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 ww. ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca, pomimo doręczenia jej w dniu 27 czerwca 2013 r. odpisu zarządzenia z dnia 20 czerwca 2013 r. sygn. akt II SA/Wa 1118/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na pismo Głównego Inspektora Pracy z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w przedmiocie informacji publicznej, nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu i nie uiściła należnego wpisu sądowego od ww. skargi, co potwierdził Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 23 lipca 2013 r.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.