II SA/Wa 111/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812069

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2016 r. II SA/Wa 111/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk (spr.).

Sędziowie WSA: Stanisław Marek Pietras, Ewa Grochowska-Jung.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2016 r. sprawy ze skargi małoletniej A. P. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego A. K. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) listopada 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.