Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777665

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
II SA/Wa 1109/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego G. K. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg R. O. i Stowarzyszenia Zwykłego (...) na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Policji postanawia: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego G. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) oraz kwotę 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy), stanowiącą 23% podatku od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Radca prawny G. K., wyznaczony w niniejszej sprawie pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego R. O., w piśmie procesowym z dnia 22 marca 2013 r. (skarga kasacyjna), wniósł o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej skarżącemu z urzędu. Oświadczył, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części (k-168 akt).

Uzasadnienie prawne

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Wynagrodzenie to jest przyznawane przez wojewódzki sąd administracyjny w postępowaniu, określonym w przepisach art. 258-261 tej ustawy.

Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej radcy prawnego uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 490), zwanym dalej rozporządzeniem.

Z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a rozporządzenia wynika, że zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji należy się pełnomocnikowi z urzędu, między innymi za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przepis ten stanowi jednocześnie, że wysokość stawki minimalnej opłaty za te czynności, wynosi 100% stawki minimalnej, określonej w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam radca prawny, który reprezentował stronę w tej sprawie przed sądem I instancji.

Stosownie zaś do § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c tego rozporządzenia, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w "innej sprawie", wynosi 240 zł.

Ponadto w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłaty za czynności radcy prawnego ustanowionego z urzędu podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

W niniejszej sprawie r. pr. G. K. został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu dla R. O. po wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 29 stycznia 2013 r. o oddaleniu wniesionej skargi, czyli po zakończeniu postępowania sądowego w pierwszej instancji.

Udzielona stronie skarżącej pomoc prawna polegała na sporządzeniu i wniesieniu skargi kasacyjnej od ww. orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udziale w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 17 października 2014 r. w sprawie z wniesionej skargi kasacyjnej, sygn. akt I OSK 1018/13.

Stosownie do powołanych wyżej przepisów ustalono, że należne pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenie wynosi 100% stawki minimalnej, czyli 240 zł. Z kolei - stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia, opłata przyznana radcy prawnemu z urzędu powinna być podwyższona o podatek od towarów i usług, który na dzień wydania niniejszego postanowienia - wynosi 23%.

Oznacza to, że w tym przypadku, kwota podatku wynosi 55,20 zł.

Ponadto, w niniejszej sprawie r. pr. G. K., stosownie do § 16 rozporządzenia, złożył wymagane oświadczenie.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 250 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. oraz stosownie do § 14 ust. 2 pkt 2 lit. a w związku z § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c, a także w myśl § 2 ust. 3 rozporządzenia, postanowiono, jak w sentencji.

Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.