Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436720

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 r.
II SA/Wa 109/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. D. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

C. D. w dniu 11 grudnia 2012 r. (data stempla pocztowego na kopercie), skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, wskazując, że szczegółowe stanowisko w tej sprawie zostało przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia (...) czerwca 2013 r. podniósł, że działając w trybie autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), decyzją z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...), uwzględnił w całości wniesioną skargę.

Powyższa decyzja została doręczona skarżącej w dniu (...) czerwca 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z kolei przepis art. 161 § 1 pkt 3 tej ustawy stanowi, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu, gdy postępowanie stanie się bezprzedmiotowe z innych przyczyn, niż wymienione w pkt 1 i 2.

Skoro zatem w toku postępowania, a przed wydaniem wyroku, organ skorzystał z uprawnień autokontrolnych, przewidzianych w powołanym wyżej przepisie i uwzględnił wniesioną skargę w całości, poprzez zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej wysokości oraz okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, to postępowanie sądowe, dotyczące zaskarżonej decyzji, stało się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Trzeba bowiem podkreślić, że Sąd, rozpatrując sprawę ze skargi na konkretną decyzję, bada jedynie jej zgodność z prawem. Dlatego w sytuacji, gdy zaskarżona decyzja została zmieniona, Sąd został pozbawiony przedmiotu kontroli, a postępowanie sądowe, dotyczące zaskarżonej decyzji, stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu.

Z tych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w zw. z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.