Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2619701

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2018 r.
II SA/Wa 1069/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Marek Pietras.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia (...) z/s w W. na decyzję Prokuratora Regionalnego w W. z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej z Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2018 r. strona skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem z dnia 6 września 2018 r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie odpisu bądź wydruku z KRS Stowarzyszenia (...) oraz podpisanie skargi zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia strona skarżąca nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Z treści art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej jako "p.p.s.a." wynika, że skarga powinna m.in czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Z kolei zgodnie art. 46 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu bądź wydruku z KRS Stowarzyszenia (...) oraz podpisanie skargi zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia. Jednocześnie została pouczona, iż nieuzupełnienie braków formalnych skutkować będzie odrzuceniem skargi. Wezwanie to zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej 18 września 2018 r., jednak mimo upływu 7 dniowego terminu brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Wobec powyższego wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi należy uznać za bezprzedmiotowy.

Z tego też powodu skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. O kosztach jak w pkt 2 sentencji na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.