II SA/Wa 1028/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2359427

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2017 r. II SA/Wa 1028/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Góraj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na orzeczenie Komendanta (...) Policji z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej nagany postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 czerwca 2017 r. J. P., reprezentowany przez pełnomocnika - adw. K. G., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie Komendanta (...) Policji z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie kary dyscyplinarnej nagany.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1028/17, pełnomocnik strony skarżącej adw. K. G. została wezwana do usunięcia braków formalnych wymienionej skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - dalej: p.p.s.a.), przez nadesłanie pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego w przedmiotowej sprawie przed WSA w Warszawie.

Przedmiotowe wezwanie Sądu doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 3 sierpnia 2017 r. (dowód - zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki w aktach sądowych sprawy).

Pomimo upływu zakreślonego w wezwaniu terminu, adw. K. G. do dnia dzisiejszego nie uczynił zadość wezwaniu Sądu i nie nadesłała pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed WSA w Warszawie w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Z treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wynika, iż sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Natomiast stosownie do treści art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, iż przesyłka zawierająca wezwanie Sądu z dnia 1 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Wa 1028/17 do usunięcia braku formalnego skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.), przez nadesłanie pełnomocnictwa do działania w imieniu strony skarżącej przed WSA w Warszawie w przedmiotowej sprawie, została doręczona adw. K. G. w dniu 3 sierpnia 2017 r. (odbiór przesyłki potwierdził upoważniony pracownik).

Pomimo upływu zakreślonego w wezwaniu terminu, adw. K. G. do dnia dzisiejszego nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu i nie nadesłała pełnomocnictwa do działania w imieniu skarżącego przed WSA w Warszawie w przedmiotowej sprawie.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.