Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 października 2015 r.
II SA/Sz 993/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg B. A. i D. S. - A., H. K., W. K., W. B. i T. L. - T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy postanawia:

1.

odrzucić skargi,

2.

zwrócić skarżącemu B. A. wpis sądowy w kwocie (...) zł uiszczony od skargi B. A. i D. S.- A.

Uzasadnienie faktyczne

B. A. i D. S.-A., H. K., W. K., W. B. i T. L.-T. jednym pismem wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta S. z dnia (...) r. nr (...) wydaną w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji SM "(...)" w S. polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi o powierzchni sprzedaży 600 m2 garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną dla terenu położonego przy ul. (...), działki nr (...) obręb (...) S.

Ze względu na współuczestnictwo materialne w tej sprawie Przewodniczący Wydziału II WSA w S. zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. wezwał B. A. i D. S.-A. do uiszczenia solidarnego wpisu od wniesionej skargi w wysokości (...) zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi, z pouczeniem, iż uiszczenie przez jednego ze skarżących zwalnia pozostałych od tego obowiązku.

Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego został doręczony każdemu z ww. skarżących w dniu 26 sierpnia 2015 r. (vide: zwrotne poświadczenia odbioru korespondencji sądowej).

W dniu 3 września 2015 r., a więc jeden dzień po terminie, skarżący B. A. uiścił na konto Sądu kwotę (...) zł tytułem wpisu od skargi.

Kolejnym, odrębnym zarządzeniem Przewodniczący Wydziału II wezwał skarżącą H. K. do uiszczenia wpisu sądowego od jej skargi w wysokości (...) zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 26 sierpnia 2015 r. Skarżąca nie uiściła wpisu od skargi.

Następnie również zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Przewodniczący wezwał kolejnego skarżącego W. K. do uiszczenia wpisu od wniesionej przez nią skargi w wysokości (...) zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Do dnia dzisiejszego skarżąca nie dokonała wpłaty wpisu sądowego.

Kolejnym zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Przewodniczący wezwał skarżącego W. B. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia jego skargi. Odpis zarządzenia został wysłany do skarżącego w dniu 25 sierpnia 2015 r. Korespondencja sądowa, po dwukrotnym, prawidłowym jej awizowaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r. i 3 września 2015 r. nie została podjęta przez skarżącego. Przesyłka została zwrócona do Sądu w dniu 11 września 2015 r. Doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego stało się skuteczne z upływem czternastego dnia od pierwszego awiza tj. z dniem 9 września 2015 r. (doręczenie zastępcze) i od tej daty należało liczyć termin 7 dni do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Zgodnie bowiem z art. 73 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (§ 2).

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (§ 3). Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4).

Wpis sądowy nie został uiszczony do sprawy ze skargi W. B.

Zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału II wezwał także T. L.-T. do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości (...) zł od jej skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej 26 sierpnia 2015 r. Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 214 § 1 p.p.s.a., jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przy czym pismo wnoszone przez kilka osób, których uprawnienia lub obowiązki związane z przedmiotem zaskarżenia są wspólne, podlega jednej opłacie.

W przeciwnym razie każda z tych osób uiszcza opłatę oddzielnie stosownie do swojego uprawnienia lub obowiązku (art. 214 § 2 p.p.s.a.).

Taka sytuacja ma miejsce w tej sprawie. Ze względu na odrębne uprawnienia i obowiązki każdego ze skarżących względem pozostałych skarżących związane z przedmiotem zaskarżenia, poza małżeństwem B. A. i D. S.-A., gdzie występuje współuczestnictwo materialne w postępowaniu, Sąd zobligowany był wezwać każdego ze skarżących z osobna do uiszczenia wpisu od swojej skargi. Skargi te bowiem, pomimo wniesienia ich w jednym piśmie, podlegają odrębnej opłacie, gdyż każdy ze skarżących ma swój własny interes prawny w tej sprawie, czego nie zmienia fakt, że cel, który chcą osiągnąć (wyeliminowanie z obrotu zaskarżonej decyzji) jest wspólny.

Sąd stwierdził, że skargi wniesione jednym pismem przez B. A. i D. S.-A., H. K., W. K., W. B. i T. L.-T. podlegają odrzuceniu, albowiem pomimo skutecznego doręczenia, każdemu ze skarżących, sądowego wezwania do uiszczenia opłaty od skargi i upływu terminu 7 dni, liczonego od dnia doręczenia tego wezwania, skarżący nie dokonali wpłaty, w ustawowym terminie, wpisu od skargi.

Uiszczony po terminie przez skarżących B. A. i D. S.-A. wpis sądowy podlega zwrotowi na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.