Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2883165

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 listopada 2012 r.
II SA/Sz 932/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sędziowie: WSA Barbara Gebel, NSA Iwona Tomaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 listopada 2012 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.