Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881763

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 grudnia 2012 r.
II SA/Sz 923/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.).

Sędziowie WSA: Marzena Iwankiewicz, Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Stefana Kłosowskiego o wyłączenie od rozpoznania sprawy ze skargi E. P. i J. P. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej p o s t a n o w i a na podstawie art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wyłączyć sędziego NSA Stefana Kłosowskiego od rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.