II SA/Sz 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2604868

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2019 r. II SA/Sz 835/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 11 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r. znak (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 28 czerwca 2018 r. (...) w likwidacji, reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na ww. decyzję w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach. W odpowiedzi na skierowane do skarżącej Spółki zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 31 lipca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, Skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.

Referendarz sądowy postanowieniem z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt II SA/Sz 835/18 odmówił Skarżącej przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprzeciwu, postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

W związku z powyższym, pismem z dnia 29 listopada 2018 r. ponownie wezwano skarżącą Spółkę do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenie skargi. Odpis ww. wezwania, skierowanego do pełnomocnika skarżącej, doręczono osobie uprawnionej do odbioru korespondencji w dniu 4 grudnia 2018 r. - A. R., która własnoręcznym podpisem potwierdziła odbiór przesyłki (k. 55).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. zwana dalej: "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do uiszczenia kosztów sądowych obowiązany jest ten, kto wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3 przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd

(art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt sprawy Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od wniesionej skargi pomimo skierowania do niej powtórnego wezwania Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. Wezwanie doręczono skutecznie stronie w dniu 4 grudnia 2018 r., a zatem siedmiodniowy termin upłynął w dniu 11 grudnia 2018 r. Jednakże skarżąca nie uiściła wpisu we wskazanym terminie.

W tej sytuacji, na podstawie przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.