Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Sz 791/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. S. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Sądu z dnia 27 sierpnia 2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 500 złotych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka sądowa zawierająca powyższe wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 2 września 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 9 września 2019 r. We wskazanym wyżej terminie, ani dotychczas, skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 powołanej ustawy.

W rozpatrywanej sprawie, pomimo skutecznego doręczenia skarżącemu odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, wpis od skargi nie został uiszczony.

Z tej przyczyny Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.