Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 września 2019 r.
II SA/Sz 781/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. G. wystąpiła ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 26 sierpnia 2019 r., skarżąca została wezwana do usunięcia, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, braku formalnego skargi, poprzez podanie numeru PESEL skarżącej oraz wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie (...) zł, z pouczeniem, że nieusunięcie ww. braków spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi oraz odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, została doręczona skarżącej w dniu 30 sierpnia 2019 r. (dowód: k. 16 akt sądowych).

W terminie siedmiodniowym skarżąca nie usunęła ww. braku formalnego skargi. Z notatki urzędowej sporządzonej w dniu 13 września 2019 r. wynika ponadto, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie stwierdzono wpłaty wpisu sądowego do przedmiotowej sprawy (dowód: k. 17 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej: "p.p.s.a.", skarga, jako pismo procesowe w rozumieniu art. 45 p.p.s.a., powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w tym w przypadku, gdy jest pierwszym pismem w sprawie (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a.), powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W sytuacji, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o uzupełnienie pisma lub poprawienia w terminie siedmiodniowym, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). W przypadku, gdy pismo stanowi skargę, nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braków formalnych powoduje jej odrzucenie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Pismo stanowiące wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi oraz odpis zarządzenia z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącej w dniu 30 sierpnia 2019 r. Siedmiodniowy termin do usunięcia braków skargi upłynął w dniu 6 września 2019 r. (piątek). Wymaganego numeru PESEL skarżąca nie wskazała, jak również nie uiściła wpisu od skargi, co uniemożliwia nadanie temu pismu dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd skargę odrzucił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.