Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 23 września 2019 r.
II SA/Sz 749/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej W. M. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 749/19 odrzucającego skargę W. M. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2019 r., sygn. akt II SA/Sz 749/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę W. M. na decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Odpis ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługującym środku zaskarżenia został doręczony skarżącemu, w dniu 5 września 2019 r.

W dniu 19 września 2019 r., skarżący złożył w siedzibie Sądu sporządzone osobiście pismo, zatytułowane "skarga kasacyjna" od wydanego przez Sąd postanowienia z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3 ustawy, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W myśl art. 177 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie do art. 175 § 1 ww. ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, pod rygorem jej odrzucenia.

Sporządzenie skargi przez osobę niebędącą adwokatem, radcą prawnym ani innym upoważnionym do tego podmiotem, stanowi nieusuwalny brak prowadzący do jej odrzucenia, na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Skarga kasacyjna W. M. od postanowienia z dnia 28 sierpnia 2019 r., została sporządzona osobiście przez skarżącego. Skarżący nie jest podmiotem uprawnionym, w rozumieniu art. 175 § 1 p.p.s.a. do sporządzenia skargi kasacyjnej.

W tym stanie rzeczy, Sąd działając na podstawie art. 178 w związku z art. 175 § 1 p.p.s.a., odrzucił skargę kasacyjną jako niedopuszczalną.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.