Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814137

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 12 lutego 2015 r.
II SA/Sz 742/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski (spr.).

Sędziowie: WSA Marzena Iwankiewicz, NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wyniku rozpatrzenia wniosku Spółki A Wójt Gminy B., decyzją z dnia (...) r. (...), ustalił warunki zabudowy dla działki nr (...) w obrębie S. B., gmina B., dla inwestycji, polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami lub wiatami garażowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, przyłącza i sieci infrastruktury technicznej), stwierdzając, że zamierzenie inwestycyjne spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012.647).

Od powyższej decyzji odwołał się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wnosząc o:

- zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej zapisu w pkt 2a tiret pierwszy poprzez wprowadzenie.zapisu, że linia zabudowy winna zachowywać stosowną odległość od projektowanej drogi ekspresowej S-(...) lub ewentualnie o;

- uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji celem uwzględnienia w rozstrzygnięciu organu I instancji ograniczeń w zagospodarowaniu działki nr (...) wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z (...) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu drogi krajowej nr (...) do parametrów drogi ekspresowej na odcinku K. - początek obwodnicy m. S.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. zaskarżoną decyzją z dnia (...) r., wydaną z powołaniem się na art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 59-64 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), uwzględniając odwołanie, uchyliło w całości powyższą decyzję oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia organ odwoławczy wskazał, iż działka nr (...) w S. B., znajduje się w większości w granicach przyszłego pasa drogowego drogi krajowej S (...) (ekspresowej). Inwestycja celu publicznego polegająca na dostosowaniu drogi krajowej nr (...) do parametrów drogi ekspresowej, została uwzględniona w załączniku nr 2 do uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 25 stycznia 2011 r. (Uchwala nr 10/2011) programu wieloletniego p.n. "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015".

Dla powyższej inwestycji wydana została prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w których wskazany został korytarz realizacji ww. inwestycji drogowej (Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia (...).).

Istotne w niniejszej sprawie jest zatem to, że zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) dalej: ustawa o u.i.s.- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1a więc także decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (por.m.inn. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2013 r. II OSK 1737/2011).

Konsekwencją rozwiązania przyjętego w art. 86 ustawy o u.i.ś. jest pełne związanie organu wydającego decyzję o warunkach zabudowy. Oznacza to, że organ ten nie może pominąć żadnych obowiązków i uprawnień wynikających z decyzji środowiskowej (por. wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2012 r. II OSK 710/2011).

Natomiast, jeżeli w przekonaniu tego organu któryś z elementów rozstrzygnięcia o środowiskowych uwarunkowaniach narusza prawo, to organ, w celu doprowadzenia istniejącego stanu do zgodnego z prawem, musi zawiadomić organ właściwy do wszczęcia postępowania weryfikującego (wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 k.p.a. lub stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 k.p.a.) i w przypadku jego wszczęcia, w oparciu o art. 97 § 1 k.p.a. zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania, w którym oceniana jest prawidłowość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zob. K. Gruszecki, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...)).

Wobec powyższego, Kolegium, podzielając wyrażony w odwołaniu zarzut pominięcia w zaskarżonej decyzji ustaleń zawartych w decyzji z (...) r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Powyższą decyzję Spółka A zaskarżyła skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podnosząc zarzut naruszenia przepisów o postępowaniu administracyjnym poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 28 k.p.a., czego skutkiem było wydanie skarżonej decyzji na skutek wniesienia odwołania przez pomiot niebędący stroną postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki nr (...) w obrębie S. B. Stroną postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy są jedynie wnioskodawca inwestycji oraz właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na której inwestycja ma być realizowana, jak również właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości bezpośrednio z nią sąsiadujących.

Skarżąca wskazuje również, że definicja interesu prawnego strony jest w doktrynie utrwalona. Wielokrotnie definiował go również Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyroku z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt: I SA 1189/98 omawiając cechy interesu prawnego "który ma być interesem osobistym, własnym, indywidualnym, konkretnym, aktualnym a nie ewentualnym oraz sprawdzalnym obiektywnie. Strona występuje w sprawie na podstawie roszczenia prawnego, które musi się oprzeć na przepisie prawa, musi zatem istnieć przepis będący podstawą do konkretnego roszczenia". Odnosząc to do sprawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania - zdaniem skarżącej - fakt planowania na określonym terenie inwestycji nie może prowadzić do wniosku, że w związku z tym odwołujący nabywa przymiot strony.

Odwołujący się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad nie wykazał w odwołaniu od decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr (...), by był właścicielem lub użytkownikiem wieczystym działki nr (...) czy też właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym działek z nią sąsiadujących. Stosownie do reguł postępowania administracyjnego decyzję administracyjną wydaje się w oparciu o ustalenia faktyczne i stan prawny obowiązujący w dacie rozstrzygania sprawy.

W niniejszej sprawie odwołujący, w dacie wydawania decyzji, nie władał gruntami położonymi w sąsiedztwie działki nr (...), ani też nie posiadał stosownego pozwolenia na ich zabudowę, nie ma zatem przymiotu strony. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. błędnie przyjęło, że ją ma, czego skutkiem było wydanie skarżonej decyzji, zamiast - stosownie do treści przepisu art. 105 § 1 k.p.a. - umorzyć postępowanie odwoławcze wniesione przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, jako wniesione przez podmiot nie będących stroną w postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżący wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie jej do ponownego rozpatrzenia organowi II instancji oraz zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wniosło o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, tj. prawidłowości zastosowania przez organy administracji publicznej przepisów obowiązującego prawa oraz trafności ich wykładni. Uwzględnienie skargi, powodujące eliminację zaskarżonego aktu z obrotu prawnego następuje w przypadku stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów prawa materialnego lub istotnych wad w przeprowadzonym postępowaniu, które mogły mieć wpływ na wynik sprawy (art. 145 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Sąd podzielił stanowisko organu odwoławczego, iż zaskarżona decyzja organu I instancji została wydana z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), a w szczególności jej art. 86, zgodnie z którym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje o których mowa w art. 72 ust. 1,

a więc także decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (por. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. II OSK 1737/2011 - publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, iż na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanej przez nią inwestycji drogowej - budowy drogi expressowej S-(...)- że wynikające z niej ustalenia, określające również warunki przyszłej zabudowy części terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy, wydaną na rzecz strony skarżącej, nie została w tej decyzji uwzględniona.

W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie, adresat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji drogowej obejmującej część terenu objętego ww. decyzją o warunkach zabudowy, posiada wynikający z wydanej na jego rzecz decyzji środowiskowej, interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. w zaskarżeniu decyzji o warunkach zabudowy, która nie uwzględnia ustaleń zawartych w decyzji środowiskowej. W tej sytuacji uchylenie przez organ odwoławczy wydanej na rzecz strony skarżącej decyzji o warunkach zabudowy dla opisanej na wstępie inwestycji, która nie bierze pod uwagę uwarunkowań wynikających z ww. decyzji środowiskowej, naruszając przez to dyspozycję art. 86 ustawy o u.i.ś., uznać należało za prawnie uzasadnione.

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uwzględnienia skargi wobec czego Sąd, na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.