Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1814132

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 26 lutego 2015 r.
II SA/Sz 729/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 lutego 2015 r. sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej (...) na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

I.

uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...),

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku,

III.

zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz strony skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) kwotę (...) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) r., (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. z dnia (...) r., (...) w części nakazującej Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości (...) w S. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego części obiektu budowlanego powodujących zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic i parteru znajdujących się na granicy działek nr (...) z obrębu (...) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. (...) w S. poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i uchylił ją w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku, wyznaczając nowy termin do dnia (...) r.

Opisana decyzja wydana została w następującym stanie faktycznym:

W związku z zawiadomieniem skierowanym do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. przez S. G., lokatora budynku mieszkalnego przy ul (...) o postępującym zawilgoceniu ścian jego lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w zachodniej oficynie budynku, w dniu (...) r. organ przeprowadził oględziny budynku i ustalił m.in., że ściana nośna zachodniej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.(...), od strony granicy z działką nr (...) jest zawilgocona na poziomie piwnic i parteru. Z okazanych dokumentów wynikało, że różnica poziomu terenu pomiędzy działkami nr (...) wynosi ok. (...) m. Reprezentujący Wspólnotę Mieszkaniową (...) J.K. oświadczył, że opaska żwirowa przylegająca do ściany oficyny usypana jest z luźnych, pojedynczych kamieni, które nie zabezpieczają przed przenikaniem wód opadowych w głąb gruntu, ponadto inwestor - S.M. "(...)" nie wykonał na działce nr (...) drenażu ani innych robót w celu zabezpieczenia ścian oficyny przed przenikaniem wód opadowych.

W oparciu o powyższe ustalenia postanowieniem z dnia (...) r., (...) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. nałożył na właściciela budynku Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości (...) w S. obwiązek przedłożenia w terminie do (...) r. oceny technicznej dotyczącej stanu ścian nośnych przedmiotowego budynku.

W wyniku rozpoznania zażalenia zobowiązanej Wspólnoty, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia (...) r., (...) uchylił postanowienie organu powiatowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, wyjaśniając, że organ nadzoru budowlanego nakłada na podstawie art. 81c ust. 2 Prawa budowlanego obowiązek przedłożenia oceny technicznej jedynie w przypadku, gdy wątpliwości tego organu nie wyjaśniają ustalenia własne, m.in. dokonane oględziny. Mając na uwadze, że wykonanie takiego obowiązku wiąże się z poniesieniem nakładów finansowych przez osoby zobowiązane, organ administracji państwowej nie powinien stosować powołanego przepisu jedynie na podstawie domniemania z pominięciem ustaleń własnych. W niniejszej sprawie przeprowadzone przez organ oględziny potwierdziły występowanie zawilgocenia ścian piwnic i parteru, nadto na podstawie zgromadzonych dokumentów możliwe jest ustalenie bezpośredniej przyczyny występowania zawilgocenia. Ze sporządzonej w (...) r. ekspertyzy przez mgr inż. R. M. wynika, że ściana fundamentowa oficyny zachodniej nie posiada izolacji przeciwwilgociowej, co potwierdziła wykonana odkrywka tej ściany. Dodatkowo, w protokole kontroli okresowej budynku oficyny z dnia (...) r. stwierdzono, że w piwnicach występują liczne ubytki tynków wewnętrznych oraz widoczne są liczne zawilgocenia. Autor opracowania zalecił wykonanie izolacji pionowej ściany piwnicznej oficyny.

W oparciu o powyższe, zdaniem organu odwoławczego, brak jest podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia, a zaproponowane w opracowaniu rozwiązanie pozwoli wyeliminować zjawisko zawilgocenia ścian.

Prowadząc ponownie postępowanie organ powiatowy włączył do akt sprawy opinię budowlaną dotyczącą oceny przyczyn zawilgocenia piwnic i mieszkań na parterze oficyny zachodniej przy ul. (...) w S., w której potwierdzono, m.in., że ściana zewnętrzna oficyny nie ma pionowej izolacji przeciwwilgociowej pod powierzchnią gruntu, co powoduje, że wody opadowe zawilgacają ją i przenikają do wnętrza budynku oraz zalecono w niej wykonanie na terenie działki nr (...) ciężkiej izolacji poziomej na warstwie betonu podkładowego, ze spadkiem od budynku oficyny, wyprowadzonej na ścianę oficyny.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. decyzją z dnia (...) r., (...), na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz art. 104 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, nakazał właścicielowi budynku usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego części obiektu budowlanego powodujących zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic i parteru znajdujących się na granicy działek nr (...) z obrębu (...) poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w terminie do końca (...) r.

Organ wskazał, że zgodnie z zaleceniami organu nadrzędnego w odrębnym postępowaniu prowadzi sprawę właściwego odprowadzenia wód opadowych z terenu działki nr (...) z obrębu (...) w S.

Odnośnie natomiast rozpoznawanej sprawy podał, że Wspólnota Mieszkaniowa przedłożyła liczne pisma, a wśród nich opinię budowlaną sporządzoną przez mgr inż. M. L. w sprawie oceny przyczyn zawilgoceń piwnic i mieszkań na parterze oficyny zachodniej przy ul. (...) w (...), w której zalecono wykonanie izolacji poziomej na warstwie betonu podkładowego grubości min. 6 cm uformowanego ze spadkiem min 2% od budynku oficyny; wykonanie na podkładzie izolacji ciężkiej z papy lub dwuwarstwowych membran np. DUALSEAL; wywinięcie izolacji na zewnętrzną ścianę oficyny na wysokość 20 cm ponad powierzchnię terenu.

Organ zaznaczył, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowanego obowiązkiem właściciela (zarządcy) obiektu budowlanego jest utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, a w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, co wykazano w przedmiotowej sprawie, właściwy organ nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania obowiązku.

Odwołanie od powyższej decyzji, uzupełniane dodatkowymi pismami złożyła Wspólnota Mieszkaniowa (...) w S., wnosząc o jej uchylenie jako niewykonalnej oraz o bezterminowe zawieszenie przez organ odwoławczy wykonania zaskarżonej decyzji, z uwagi na brak określenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego rodzaju mającej zostać wykonanej izolacji, a sama decyzja skierowana została do podmiotu niewłaściwego, tj. nie do tego, który przez swoją samowolę budowlaną doprowadził do obecnej sytuacji.

Powołując się na opinię budowlaną z dnia (...) r. skarżąca stwierdziła, że w obecnym stanie prawnym nie jest w stanie wykonać skutecznej izolacji przeciwwilgociowej budynku, z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa budynku oficyny przy wykonywaniu podkopów pod ścianą oporową na działce nr (...), negatywne stanowisko S.M. (...) będącej właścicielem działki nr (...) oraz fakt, że izolacja ta musiałaby przekroczyć granice działki nr (...) i zająć część terenu działki (...), do czego nie ma ona prawa. Dodatkowo, prace związane z wykonaniem izolacji pionowej pod ścianą oporową na działce nr (...) wiązałyby się z koniecznością demontażu betonowej posadzki znajdującej się ok. 50 cm poniżej gruntu działki (...) i dochodzącej do przedmiotowej ściany oporowej, co jest wykluczone w obliczu treści sporządzonych ekspertyz technicznych. Z kolei wykonanie skutecznej izolacji od strony wewnętrznej oficyn (...) iniekcyjnej lub szlamowej nie zatrzyma napływu wód opadowych na ściany tych oficyn z terenu działki (...) oraz postępującego zawilgocenia, ponieważ podstawowym problemem w niniejszej sprawie jest zatrzymanie zalewania z terenu działki (...) wodami opadowymi ścian oficyn, które od strony tej działki zasypane są ziemią aż do poziomu ok. 1 metra od sufitu lokali położonych na parterze. W tej sytuacji, w ocenie skarżącej, jedyną dostępną metodą powstrzymania zalewania wodami opadowymi ścian oficyn zachodnich jest izolacja pozioma terenu działki (...) przy tych oficynach według wskazań inż. M. K. Podobne wnioski zawarte są w opinii sporządzonej przez mgr inż. M.L. Zdaniem skarżącej, S.M. (...) będąca właścicielem działki (...) w (...) r. bezprawnie i samowolnie dokonała za pomocą ciężkiego sprzętu rozbiórki dobudowanych do ścian oficyn budynków gospodarczych o szerokości ok. 4,5m, nie zabezpieczając terenu działki przed napływem wód opadowych na ściany oficyny, które do tej pory odprowadzane były poprzez dachy budynków gospodarczych i system rynien oraz rur spustowych na odległość ok. 4,5m. W wyniku robót budowlanych przeprowadzonych w 2009 r. podniesiony został poziom terenu działki (...) przy oficynach, ze spadkiem od krawężnika do ścian oficyn, co pogorszyło warunki zamieszkiwania i użytkowania lokali położonych na parterze oraz zwiększyło zawilgocenie piwnic tej oficyny. W świetle powyższego, adresatem decyzji nakazującej wykonanie izolacji winna być S.M. (...) jako właściciel działki (...) i podmiot odpowiedzialny za zalewanie z terenu tej działki oficyn skarżącej.

Skarżąca zakwestionowała również termin wydania zaskarżonej decyzji, wysłanej do niej w dniu (...) r., tj. w dniu przeprowadzenia przez PINB w S. ponownych oględzin terenu działki (...), podczas, których stwierdzono, że S.M. (...) nie wykonała odwodnienia tego terenu. Faktu tego organ nie przywołał w uzasadnieniu rozstrzygnięcia. Dodatkowo Wspólnota wniosła o dołączenie przez organ I instancji do materiału dowodowego wszystkich pism, wniosków i oświadczeń złożonych w sprawie (...) oraz załączyła opinię techniczną z dnia (...) r. i kserokopie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej rozbiórki przez S.M. (...) budynków gospodarczych, wykonania przez tę Spółdzielnię zagospodarowania terenu działki (...) niezgodnie z treścią decyzji o pozwoleniu na budowę, niewykonania odwodnienia terenu działki (...), o wszczęcie postępowania w sprawie zawilgocenia oficyny, przegląd techniczny roczny oficyny zachodniej (...) oraz opinię budowlaną z dnia (...) r.

Opisaną na wstępie decyzją z dnia (...) r., (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, w oparciu o przepis art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. oraz art. 66 ust. 1 i art. 83 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku, natomiast w pozostałej części utrzymał ją w mocy.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, po przedstawieniu dotychczasowego przebiegu postępowania w niniejszej sprawie oraz przepisów Prawa budowlanego mających w niej zastosowanie, organ odwoławczy stwierdził, że niewłaściwy stan techniczny spornego budynku, w zakresie braku izolacji pionowej ścian zewnętrznych oficyny zachodniej nie ulega wątpliwości. Zgodnie z przepisem § 317 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. Brak takiej izolacji, niezależnie od jego przyczyn, wpływa na niewłaściwy stan techniczny budynku i pogarsza jego parametry użytkowe. Zatem wbrew stanowisku skarżącej brak jest przesłanek do uznania niniejszego postępowania za bezprzedmiotowe, ponieważ z uwagi na przedmiot sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy art. 66 ustawy Prawo budowlane, organ powiatowy był zobligowany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w celu zabezpieczenia obiektu budowlanego przed szkodliwym wpływem wód zarówno opadowych jak i gruntowych.

Następnie, odnosząc się do argumentów skarżącej zawartych w odwołaniu, organ II instancji wyjaśnił, że celem przedmiotowego postępowania jest usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego budynku, związanych z brakiem izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic i parteru zachodniej oficyny. W decyzji wydanej na podstawie art. 66 ustawy Prawo budowlane, organy nadzoru budowlanego nie mogą narzucać zobowiązanemu sposobu i technologii wykonania nałożonego obowiązku; wyboru właściwej metody wykonania obowiązku należy dokonać w konsultacji z osobą nadzorującą wykonanie nakazanych robót, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane. Natomiast sprawa właściwego odprowadzania wód opadowych z terenu działki (...) stanowi przedmiot odrębnego postępowania administracyjnego, w ramach którego organ powiatowy decyzją z dnia (...) r., (...) nakazał S.M. (...) wykonanie właściwego odprowadzenia wód opadowych z pasa terenu przy budynkach oficyn skarżącej w terminie do (...) r. Organ wyjaśnił także, że podobnie sprawy niewłaściwego stanu technicznego innych budynków mogą być przedmiotem odrębnych postępowań organu powiatowego, a sprawa zajęcia części działki nr (...), na skutek wykonania nakazanej izolacji oficyny, jest sprawą cywilną i nie należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

Organ nie podzielił również argumentów skarżącej dotyczących niewłaściwego podmiotu zobowiązanego do wykonania nałożonego obowiązku wyjaśniając, że w myśl przepisów Prawa budowlanego za stan techniczny obiektu budowlanego odpowiada jego właściciel i zarządca, niezależnie od faktu, kto i kiedy przyczynił się do powstania nieprawidłowości.

Na powyższą decyzję Wspólnota Mieszkaniowa (...) w S. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S., wnosząc o jej uchylenie jako bezprzedmiotowej w rozumieniu art. 105 § 1 i 2 k.p.a., z uwagi na fakt wykonania czynności objętych decyzją organu powiatowego i odwoławczego.

Skarżąca wskazała, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na rozprawie administracyjnej w dniu 3 czerwca 2014 r. S.M. (...) w dniu (...) r. pod nadzorem autorów opinii technicznej inż. M. K. i mgr inż. M. L. wykonała izolację poziomą na terenie działki (...) przy ścianach oficyn (...).

Według autorów opinii wykonanie izolacji poziomej przy ścianach oficyny (...) będzie najlepszą metodą zabezpieczenia ich przed zalewaniem wodami opadowymi z terenu działki (...) oraz zawilgoceniem. Izolacja ta w połączeniu z naturalną wentylacją piwnic pozwoli w znacznym stopniu wyeliminować powstałe zawilgocenie, tym bardziej, że izolacja wewnętrzna szlamowa lub iniekcyjna nie przyniosłaby żadnego pozytywnego skutku, a wykonanie izolacji pionowej jest wykluczone z przyczyn wskazanych przez inż. M. K.

Skarżąca podkreśliła, że skoro zarówno powiatowy organ budowlany jak i odwoławczy nie określili jaki rodzaj izolacji ma być wykonany, to należy przyjąć, że wykonana w dniu (...) r. izolacja pozioma przy ścianach budynków oficyn (...) spełnia warunki określone przez organ pierwszej i drugiej instancji.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nie znajdując podstaw do zmiany stanowiska zajętego w sprawie wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

W piśmie procesowym z dnia (...) r. skarżąca Wspólnota wskazała, że kontrola przeprowadzona w dniu (...) r. potwierdziła skuteczność wykonanej izolacji poziomej w związku z czym wydane w tym przedmiocie rozstrzygnięcia są bezprzedmiotowe.

W kolejnym piśmie procesowym z dnia (...) r. skarżąca oświadczyła, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w przedmiotowej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (legalności). Ocenie sądu podlegają, zatem zgodność aktów administracyjnych (w tym przypadku decyzji) zarówno z przepisami prawa materialnego, jak i procesowego.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia przepisów, które to naruszenie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Stwierdzić w pierwszej kolejności należy, że stan faktyczny sprawy został ustalony prawidłowo. Nie do zaakceptowania są natomiast wnioski wyciągnięte z tych ustaleń.

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zwanej dalej "Prawo budowlane". Przepis ten stanowi, że w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska (pkt 1) albo jest w nieodpowiednim stanie technicznym (pkt 3) - właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.

Przepis ten określa przypadki, w których organ nadzoru budowlanego powinien nakazać doprowadzenie użytkowanego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego. Decyzje wydawane w oparciu o niniejszy przepis mają charakter związany, co oznacza, że jeżeli wystąpi choćby jedna z przesłanek, określonych w treści omawianego przepisu, to organ nadzoru budowlanego jest obowiązany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (zob. Prawo budowlane. Komentarz pod redakcją Z. Niewiadomskiego, 3 wydanie, Warszawa 2009, s. 635-636).

Fakt zaistnienia przesłanek obligujących organ nadzoru budowlanego do wydania decyzji w oparciu o art. 66 ust. 1 Prawa budowlanego musi wynikać z ustaleń poczynionych przez ten organ w przeprowadzonym postępowaniu i następnie znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji. Do wydania decyzji nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do odpowiedniego stanu nie wystarczy bowiem ogólne stwierdzenie przez organ, że zachodzą przesłanki określone w art. 66 ust. 1.

Z tego też powodu organ nadzoru budowlanego opierając decyzję na przepisie art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 musi jednoznacznie sprecyzować, jakie nieprawidłowości występują oraz któremu z dóbr wymienionych w pkt 1 zagrażają i dlaczego.

Organy nadzoru budowlanego tym wymogom nie sprostały, bowiem zarówno w zaskarżonej decyzji jak i decyzji ją poprzedzającej stwierdzono wprawdzie zawilgocenie ścian oficyny od strony działki nr (...), powołano się na opinie budowlane sporządzone przez mgr inż. M. L. czy M. T., jednakże te ustalenia nie zostały skonfrontowane z przepisem art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego. Z decyzji tych nie wynika, że pomimo stwierdzenia zawilgocenia ściany oficyny stan techniczny budynku, którego dotyczy postępowanie jest na tyle zły, iż wywołuje zagrożenia opisane w pkt 1 powołanego wyżej przepisu oraz, że niezbędne jest wydanie nakazu na podstawie art. 66 Prawa budowlanego.

Przypomnieć należy, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim S. (PINB) nakazał skarżącej Wspólnocie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego części obiektu budowlanego powodujących zawilgocenie ścian zewnętrznych piwnic i parteru znajdujących się na granicy działek nr (...) i (...) z obrębu (...), budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. (...) w S. poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w terminie do końca (...) r. a (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. (ZWINB) utrzymał tę decyzję w mocy zmieniając termin wykonania obowiązku do (...) r.

W ocenie Sądu, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w trybie art. 66 ust. 1 ustawy, może dotyczyć jedynie takich nieprawidłowości, które powstały podczas użytkowania obiektu budowlanego, a więc związanych przeważnie z niewłaściwym jego użytkowaniem, doprowadzeniem do znacznego zużycia technicznego poprzez brak remontów, konserwacji spowodowanych zazwyczaj biernością, niedbalstwem, brakiem kontroli właściciela lub zarządcy. W rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie występuje, albowiem skarżąca, co wynika z akt sprawy, przejawia dużą dbałość o budynek nie tylko w sensie wizualnym ale i technicznym.

Wspólnota nie kwestionowała na żadnym etapie postępowania, że ściana nośna zachodniej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. (...) w S. od strony granicy z działką nr (...) jest zawilgocona na poziomie piwnic i parteru oraz, że ściana ta nie posiada izolacji pionowej. Z własnej inicjatywy i na własny koszt podejmowała działania zmierzające do usunięcia tej uciążliwości.

Nie zgadzała się jednak z twierdzeniem organów nadzoru budowlanego, że jedynie wykonanie izolacji pionowej wyeliminuje zawilgocenie ścian, bowiem przyczyn zawilgocenia upatrywała w nieprawidłowo wykonanej izolacji poziomej opaski żwirowej na działce nr (...), co skutkowało nieprawidłowym odprowadzaniem wód opadowych i zalewaniem ścian oficyny. W celu uwiarygodnienia tych twierdzeń przedłożyła opinię techniczną z dnia (...) r. sporządzoną przez inż. M. K., który wskazywał również na ryzyko osunięcia się przy wykonywaniu prac ziemnych ściany oporowej usytuowanej na działce (...) i powiązanej z nią ściany nośnej podłużnej oficyny przy ul.(...), położonej na działce (...). Na zagrożenie to, na co nie zwrócił uwagi organ nadzoru budowlanego, wskazywał również w opinii budowlanej mgr. inż. R. M.

Jakkolwiek opinia budowlana sporządzona przez inż. M. K. jest dokumentem prywatnym, wykonanym na zlecenie skarżącej, to jednak dokument ten podlega ocenie w postępowaniu dowodowym, zgodnie z ogólną regułą dowodową określoną w art. 75 k.p.a. ZWINB oprócz powołania się na fakt przedłożenia przez stronę skarżącą opinii budowlanej oraz przedstawienia jej podstawowych tez, nie dokonał oceny tego dowodu. Stwierdził jedynie konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych piwnic i parteru zachodniej oficyny budynku przy (...). Nie odniósł się natomiast do sygnalizowanego w opinii zagrożenia katastrofą budowlaną przy dokonywaniu odkrywek ścian oficyny zachodniej od strony działki (...) w celu ewentualnego dostosowania nałożonych na Wspólnotę obowiązków do stwierdzonych zagrożeń.

Znamienne w tej sprawie jest również nie odniesienie się przez organ odwoławczy do skutków wykonania przez Spółdzielnię Mieszkaniową "(...)" decyzji wydanej przez PINB w dniu (...) r., nakazującej władającej działką (...) Spółdzielni wykonanie izolacji poziomej na warstwie podkładu betonowego w pasie terenu przy budynkach oficyn (...) w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych by nie narażać fundamentów istniejących oficyn. ZWINB stwierdził, że decyzja w tym zakresie została wydana, ale pozostaje ona bez wpływu na obowiązki nałożone na skarżącą. Z wnioskiem organu w tym zakresie nie można się zgodzić.

W istocie, obowiązki nałożone na Spółdzielnię są podmiotowo odrębne, ale to nie oznacza, że ich wykonanie nie wpływa na zakres obowiązków nałożonych na Wspólnotę łącznie z ich bezprzedmiotowością, gdyby okazało się, że wykonanie izolacji poziomej na działce (...) wpłynie na zaniechanie zawilgacania ścian w takim rozmiarze jak to miało miejsce dotychczas.

Skutki wykonania obowiązków nałożonych w decyzji z (...) r. czyli wykonania izolacji poziomej w ścianie oporowej przylegającej do oficyn skarżącej w powiazaniu z wnioskami zawartymi w opinii budowlanej inż. M. K. winny-zdaniem Sądu - skłonić organy nadzoru budowlanego do ponownego przeanalizowania zasadności i konieczności nałożenia na Wspólnotę obowiązków w trybie art. 66 Prawa budowlanego. Nie można wykluczyć, że organ obowiązki te nałożył przedwcześnie.

Za zasadny-zdaniem Sądu-należy uznać zarzut skarżącej, że obowiązki nałożone na podmiot zobowiązany w decyzji wydanej na podstawie art. 66 Prawa budowlanego nie zostały dokładnie sprecyzowane. Nie jest wystarczające-tak jak to ma miejsce w decyzjach obu instancji-nałożenie obowiązku wykonania izolacji przeciwwilgociowej nie wskazując, o jaki rodzaj izolacji chodzi. Uściślenie obowiązku jest to o tyle istotne, że decyzja musi nadawać się do egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.) w razie jej niewykonania przez podmiot zobowiązany.

W postępowaniu egzekucyjnym decyzja stanowi podstawę tytułu wykonawczego. Wymaga zatem na tyle precyzyjnego określenia obowiązków, aby można było ją wykonać bez odwoływania się do konieczności innych działań.

Jak już wyżej Sąd podkreślał, konstrukcja normy prawnej zawartej w art. 66 pkt 1 Prawa budowlanego, a w szczególności użyty w niej zwrot "...właściwy organ wydaje decyzję nakazującą..." wskazuje, że decyzje podejmowane na jego podstawie mają charakter związany. Oznacza to, że jeżeli wystąpi choćby jedna z przesłanek określonych w treści art. 66 pkt 1 - 3, to organ nadzoru budowlanego jest nie tylko uprawniony, lecz nadto obligowany do wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Nie oznacza to jednak, że organ zwolniony jest z obowiązku dokonania wnikliwej analizy tych przesłanek w świetle ustalonego stanu faktycznego sprawy a następnie rozważenia, czy w istocie zasadne jest w tej sprawie zastosowanie wskazanego wyżej przepisu i nałożenie na stronę obowiązków, których wykonanie w sposób co najmniej kontrowersyjny wpłynie na poprawę stanu technicznego budynku.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), orzekł jak w pkt I sentencji wyroku. Rozstrzygnięcie o niewykonalności zaskarżonej decyzji wynika z art. 152 wskazanej ustawy (pkt II), natomiast o kosztach z art. 200 (pkt III).

Wskazania co do dalszego postępowania wynikają wprost z motywów wyroku Sądu. Przy ponownym rozpatrywaniu sprawy należy precyzyjnie i dokładnie wyjaśnić czy i dlaczego w ocenie organu wystąpiły przesłanki określone w art. 66 Prawa budowlanego skutkujące nałożeniem na skarżącą Wspólnotę określonych w decyzji obowiązków uwzględniając aktualny stan faktyczny, istniejący przy ponownym rozpoznaniu sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.