Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802964

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 16 listopada 2017 r.
II SA/Sz 725/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.).

Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Patrycja Joanna Suwaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 listopada 2017 r. sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.