II SA/Sz 628/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734562

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2015 r. II SA/Sz 628/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Kłosowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie z Jej skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) r. Spółka A, działając przez adwokata, złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej P. K. pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. nr (...).

W skardze skarżąca zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu wniosku strona wskazała, że z uwagi na charakter podstawy wznowienia, tj. brak udziału strony w postępowaniu, zaskarżona decyzja zostanie uchylona, a organ wyda nową decyzję w przedmiotowym zakresie. Nadto podniosła, że wstrzymanie wykonania decyzji pozwoli na uniknięcie trudnych do usunięcia skutków związanych w realizacją inwestycji na działce sąsiedniej oraz pozwoli na ochronę interesów skarżącej, która bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Mając na uwadze wysokie koszty związane z procesem budowlanym oraz trudności wynikające z realizacji odmiennej decyzji w przypadku zaawansowanego stadium budowy, wstrzymanie wykonalności decyzji pozwoli na większą elastyczność w ewentualnych zmianach projektu planowanego obiektu, a skarżąca winna mieć poczucie równego traktowania podmiotów oraz ich interesów przez organ administracji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

W myśl art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, stosownie do art. 61 § 3 tej ustawy, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, w rozumieniu wyżej wskazanego art. 61 p.p.s.a., mogą być jedynie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny stanu rzeczy lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny nadaje się do tak rozumianego wykonania i nie każdy wymaga wykonania. W szczególności nie kwalifikuje się do wykonania akt administracyjny odmowny, ponieważ nie ma on przedmiotu wykonania (węzła praw i obowiązków), który mógłby podlegać wykonaniu (por. postanowienie NSA z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt I OZ 24/11, LEX nr 741825).

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jak i wniosku o wstrzymanie jest decyzja odmawiająca uchylenia, w ramach postępowania wznowieniowego, decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia projektu budowalnego i udzielającej P. K. pozwolenia na budowę. Zaskarżona decyzja ze swej istoty nie podlega wykonaniu i nie wymaga wykonania, gdyż nie jest źródłem żadnych obowiązków, nakazów czy zakazów. Nie wywołuje ona żadnych skutków materialnoprawnych. Jej konsekwencją jest tylko i wyłącznie stwierdzenie braku podstaw do wzruszenia ostatecznej decyzji pozostającej w obrocie prawnym. W tej sytuacji brak jest podstaw do uznania, by wykonanie zaskarżonej decyzji stwarzało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody czy trudnych do odwrócenia skutków.

Na marginesie wskazać należy, że nawet gdyby przyjąć, że zaskarżona decyzja podlega wykonaniu, to stwierdzić należy, że skarżąca we wniosku nie wykazała okoliczności, o których mowa w art. 61 § 1 p.p.s.a.

Argumenty podniesione przez skarżącą opierają się w głównej mierze na twierdzeniu o nieprawidłowości decyzji, której dotyczyło postępowanie wznowieniowe. Nie ta decyzja jest jednak przedmiotem skargi lecz decyzja odmawiająca. Podkreślenia wymaga, że art. 61 p.p.s.a. odnosi się do decyzji zaskarżonej, a Sąd na etapie sprawy, w którym następuje rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, nie bada ani legalności kwestionowanej decyzji ani trafności zarzutów zgłoszonych w skardze, odnośnie niezgodności zaskarżonego aktu z prawem, a jedynie dokonuje oceny wystąpienia ustawowych przesłanek uzasadniających wstrzymanie jego wykonania. Tak więc powołanie się na możliwość uchylenia decyzji jak i ewentualne wystąpienie podstawy wznowienia nie stanowi o spełnieniu przesłanek warunkujących pozytywne załatwienie wniosku.

Z kolei argumentacja wskazująca na wysokie koszty związane z procesem budowlanym jak i trudności wynikające z realizacji ewentualnej odmiennej decyzji nie odnosi się do występowania w sprawie niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków czy wyrządzenia znacznej szkody u skarżącej. Co do zasady wybudowanie obiektu w oparciu o pozwolenie na budowę jest możliwe do odwrócenia, zaś koszt przywrócenia do stanu poprzedniego obciążają inwestora, a nie skarżącą.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak na wstępie na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.