Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507396

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 18 czerwca 2018 r.
II SA/Sz 603/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia (...) r., nr (...) uchylił w całości decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia (...) r., wydaną w sprawie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem i umorzył postępowanie organu I instancji w całości.

Powyższa decyzja doręczona została (...) Spółka Jawna w N. w dniu 9 kwietnia 2018 r. z pouczeniem o prawie wniesienia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Na ww. decyzję Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę. Przesyłka zawierająca skargę została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 9 maja 2018 r. Na kopercie jako adresata wskazano: "Wojewódzki Sąd Administracyjny", a jako adres podano: "ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin", tj. adres organu, a nie Sądu. W konsekwencji operator pocztowy dokonał zwrotu korespondencji zawierającej skargę z adnotacją "adresat nie mieści się pod ww. adresem". Następnie w dniu 14 maja 2018 r. (data stempla na kopercie), skarżąca ponownie złożyła skargę, lecz tym razem kierując ją do Sądu za pośrednictwem organu i na jego adres.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Stosownie do art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl § 4 art. 54 p.p.s.a. termin, o którym mowa w § 1 i 2, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego.

W niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję doręczono stronie w dniu 9 kwietnia 2018 r. W tej sytuacji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 9 maja 2018 r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca dwukrotnie nadała skargę do Sądu, tj. w dniu 9 maja 2018 r. oraz 14 maja 2018 r. Powodem było to, że pierwotnie przesyłka zawierająca skargę, została skierowana bezpośrednio do Sądu (co w aktualnym stanie prawnym jest dopuszczalne), ale na adres organu, na skutek czego nie doszło do jej doręczenia. Wobec tego Sąd przyjął, że dopiero ponowne nadanie skargi dnia 14 maja 2018 r., z uwagi na prawidłowe wskazanie adresata i jego adresu (tj. organu), stanowiło zadośćuczynienie trybowi jej wniesienia. To powoduje, że skarżąca bezspornie uchybiła ustawowemu trzydziestodniowemu terminowi do skutecznego wniesienia skargi.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.