Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880228

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 27 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 529/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sędziowie: NSA Stefan Kłosowski, WSA Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.