Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507406

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
II SA/Sz 495/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

J. O. pismem z dnia 22 marca 2018 r. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zarządzeniem z-cy Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 9 maja 2018 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego należnego od wniesionej skargi w kwocie 500 zł z pouczeniem, że niewywiązanie się ze wskazanego obowiązku, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, spowoduje odrzucenie skargi.

Doręczenie skarżącej przesyłki zawierającej powyższe wezwanie nastąpiło w dniu 15 maja 2018 r. Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Sądu wynika, że skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa z dnia 29 maja 2018 r., k. - 44 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a.") od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

Natomiast zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego z dnia 9 maja 2018 r. doręczone zostało skarżącej w dniu 15 maja 2018 r. Siedmiodniowy termin do wykonania wezwania Sądu upłynął zatem z dniem 22 maja 2018 r.

We wskazanym terminie, ani dotychczas należny wpis sądowy nie został uiszczony, co skutkowało odrzuceniem skargi.

Z tej przyczyny Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.