Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881005

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 20 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 424/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder (spr.).

Sędziowie: WSA Maria Mysiak, NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 20 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi L. T. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wypłaty należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.