Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231222

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 24 lutego 2017 r.
II SA/Sz 393/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sędziowie WSA: Barbara Gebel Maria Mysiak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym odwołania R. S. od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 393/14 oddalającego wniosek o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ze skargi R. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: oddalić odwołanie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...), w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 393/14 R.S. wystąpił z wnioskiem o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2016 r.

Zarządzeniem z dnia (...) Przewodniczący składu orzekającego oddalił wniosek R.S. o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy z dnia 30 listopada 2016 r. W uzasadnieniu przedmiotowego zarządzenia wskazano, że istotne dla sprawy wypowiedzi zostały w sposób zwięzły i czytelny odnotowane w przedmiotowym protokole, a treść wniosku nie wskazuje na potrzebę dosłownego ich zapisu. Za niezasadne, uznane zostało żądanie skarżącego o uzupełnienie i sprostowanie protokołu o przedstawioną przez stronę ocenę zachowania przewodniczącego składu orzekającego, polegającego na ignorowaniu złożonego przez stronę żądania w przedmiocie wyłączenia sędziego WSA Arkadiusza Windaka od rozpoznania niniejszej sprawy. Sąd żądanie to nie tylko odnotował w protokole wskazując na meritum jego uzasadnienia, ale również odniósł się do niego merytorycznie, skoro wydał w przerwie posiedzenia stosowne postanowienie, którego treść odczytywano skarżącemu. Okolicznością niezależną od Sądu i niemającą istotnego wpływu dla przebiegu rozprawy i treści protokołu było to, że skarżący pomimo złożenia na rozprawie wniosku o wyłączenie sędziego WSA Arkadiusza Windaka w dniu (...) nie był w stanie podać ustnie jego motywów i dopiero po zapoznaniu się ze swym wcześniejszym tego rodzaju wnioskiem z dnia (...) w tejże sprawie, stwierdził, że uzasadnia go w taki sposób jak we wniosku z dnia (...). Odpis ww. zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu (...).

W dniu (...) R.S. wystąpił z odwołaniem od zarządzenia Przewodniczącego składu orzekającego z dnia (...). Podniósł, że należy w szczególności porównać treść wniosku o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy i treść zarządzenia z dnia (...). Skarżący stwierdził, że wyszedł z sali sądowej, jak przedstawił to we wniosku o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w S. zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu na następnym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia posiedzenia, z którego sporządzono protokół. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się do sądu w terminie siedmiu dni od doręczenia im zarządzenia.

Sąd stwierdza, że odwołanie skarżącego z dnia 13 lutego 2017 r. zostało wniesione z zachowaniem terminu, skoro kwestionowane zarządzenie doręczono skarżącemu w dniu 6 lutego 2017 r.

Przechodząc do merytorycznej oceny odwołania skarżącego, Sąd wskazuje, że stosownie do art. 101 § 1 p.p.s.a., protokół powinien zawierać:

1)

oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankę co do jawności;

2)

przebieg posiedzenia, w szczególności wnioski i twierdzenia stron, wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone; jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia; zamiast podania wniosków i twierdzeń można w protokole powołać się na pisma przygotowawcze;

3)

czynności stron mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Protokół podpisują przewodniczący i protokolant (art. 103 § 2 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu, żądanie uwzględnienia treści oczekiwanej przez skarżącego nie odpowiada potrzebie sprostowania i uzupełnienia protokołu rozprawy. Przepis art. 101 § 1 p.p.s.a. nie może być rozumiany w ten sposób, że protokół rozprawy winien odzwierciedlać wszystkie oświadczenia i twierdzenia stron w ich dosłownym szczegółowym brzmieniu. Wystarczy, jeżeli protokół zawiera jedynie istotne wnioski i stwierdzenia. Analiza treści przedmiotowego protokołu rozprawy wskazuje, że dokument ten zawiera wszystkie istotne elementy ustawowe i jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem rozprawy, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016 r.

Ponadto zdaniem Sądu, skarżący nie przedstawił przekonującej argumentacji, w świetle której protokół rozprawy nie jest kompletny. Uzupełnienie protokołu oznacza dodanie jakiejś treści, która nie została uwzględniona. Wobec zastrzeżeń podniesionych przez skarżącego w ww. odwołaniu oraz uprzednio we wniosku o sprostowanie i uzupełnienie protokołu rozprawy, Sąd wyjaśnia, że w protokole odnotowano okoliczność złożenia przez skarżącego wniosku o wyłączenie sędziego WSA Barbary Gebel oraz sędziego WSA Arkadiusza Windaka, a po przerwie odczytano treść postanowienia odrzucającego wnioski o wyłączenie wymienionych sędziów. W protokole odnotowano uwagi skarżącego na temat sposobu prowadzenia rozprawy przez Przewodniczącego składu orzekającego, a także odnotowano okoliczność opuszczenia sali rozpraw przez skarżącego.

Sąd stwierdza, że podniesione przez skarżącego okoliczności towarzyszące zgłoszeniu i umotywowaniu wniosku o wyłączenie sędziego oraz trafność rozstrzygnięcia w tym przedmiocie, odczucia skarżącego związane z pełnieniem przez sędziego WSA Arkadiusz Windaka funkcji Przewodniczącego składu orzekającego, przyczyny opuszczenia sali rozpraw przez skarżącego mają charakter polemiczny i do tych wywodów strony nie można odnieść się, poprzez sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Instytucja sprostowania i uzupełnienia protokołu rozprawy nie jest środkiem odwoławczym służącym podważaniu trafności czynności podejmowanych przez Przewodniczącego w trakcie rozprawy, czy negowania trafności orzeczeń lub zarządzeń odnotowanych w protokole rozprawy.

Reasumując, Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia odwołania skarżącego.

Z tych względów, odwołanie R.S. podlega oddaleniu na podstawie art. 103 w związku z art. 160 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym Sąd orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.