Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 686492

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 19 listopada 2008 r.
II SA/Sz 304/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Makowska.

Sędziowie: NSA Iwona Tomaszewska, WSA Barbara Gebel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2008 r. sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.