Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881879

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 marca 2012 r.
II SA/Sz 26/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.).

Sędziowie NSA: Henryk Dolecki, Iwona Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 marca 2012 r. sprawy ze skargi G. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.