Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879833

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 maja 2012 r.
II SA/Sz 195/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stefan Klosowski (spr.).

Sędziowie: WSA Marzena Iwankiewicz, NSA Elżbieta Makowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 maja 2012 r. sprawy ze skargi R. W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.