Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996713

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
II SA/Sz 1381/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Bukowiecka-Kleczaj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od Jej skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę D. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, z powodu braku opłaty. Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, z uwagi na nieobecność skarżącej pod wskazanym adresem była awizowana w dniu 27 listopada 2015 r. i ponownie w dniu 7 grudnia 2015 r. i wobec jej niepodjęcia została uznana za doręczoną w dniu 11 grudnia 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie z dniem 18 grudnia 2015 r.

W dniu 22 grudnia 2015 r. D. W. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wskazując, że w okresie od października do dnia złożenia wniosku miała wykonane dwa zabiegi operacyjne ((...)). Do wniosku skarżąca dołączyła kartę informacyjną leczenia szpitalnego w okresie od (...) r. oraz kartę informacyjną leczenia szpitalnego w Centrum w okresie od (...) r. Z karty informacyjnej wynika, że po ostatnim leczeniu szpitalnym skarżąca przebywała 30 dni na zwolnieniu lekarskim.

W dniu 4 stycznia 2016 r. wnioskodawczyni uiściła wpis sądowy od skargi w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przedmiotem rozpoznania Sądu jest wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął z dniem 18 grudnia 2015 r. Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności został złożony w dniu 22 grudnia 2015 r. W dniu 4 stycznia 2016 r. skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi.

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd postanowi na wniosek strony przywrócenie terminu, jeżeli nie dokonała ona w terminie czynności procesowej bez swojej winy. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z przepisów regulujących instytucję przywrócenia terminu do dokonania określonej czynności procesowej wynika, że przywrócenie terminu może nastąpić, gdy spełnione zostały łącznie trzy przesłanki: wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; zainteresowany uprawdopodobnił, że uchybił terminowi bez swojej winy i dopełniona została czynność, dla której określony był termin.

Termin do uiszczenia wpisu w niniejszej sprawie upłynął z dniem 18 grudnia 2015 r., a wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 22 grudnia 2015 r., zatem w ciągu siedmiu dni od upływu terminu w jakim czynność miała być dokonana. Skarżąca nie podała wprawdzie kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu do uiszczenia opłaty, ale mając na uwadze, że przyczyna uchybienia terminu ustała najpóźniej w dniu złożenia wniosku o jego przywrócenie, siedmiodniowy termin określony w art. 87 § 1 p.p.s.a. został zachowany. Skarżąca nie dokonała jednocześnie czynności której uchybiła, uczyniła to 4 stycznia 2016 r., ale mając na uwadze, że brak czynności jest brakiem formalnym wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności i podlega uzupełnieniu na wezwanie Sądu, należało uznać, że i ta przesłanka została spełniona.

Odnosząc się do przesłanki braku winy w uchybieniu terminu należy zauważyć, że nie każda choroba uzasadnia brak winy strony w uchybieniu terminu. Jest nią z reguły nagła choroba, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą. Nawet taka choroba, która wymaga leżenia, nie uzasadnia przywrócenia terminu, jeżeli przykładowo strona mogła nadać pismo w ustawowym terminie korzystając z pomocy domowników (por. postanowienie NSA z dnia 5 września 2013 r. sygn. akt II FZ 746/13, LEX nr 1364189). Skarżąca dołączyła do wniosku m.in. kartę informacyjną leczenia w Centrum w okresie od (...) r. z której wynika 30 dniowy okres zwolnienia lekarskiego po leczeniu szpitalnym. Wprawdzie samo zwolnienie lekarskie nie uzasadnia uznania, że skarżąca w okresie objętym zwolnieniem nie była w stanie uiścić wpisu sądowego od skargi, ale mając na uwadze rodzaj choroby i zastosowane leczenie, a także okoliczność, że był to drugi zabieg operacyjny wnioskodawczyni w bardzo krótkim czasie, Sąd uznał, iż skarżąca uprawdopodobniła, że jej stan zdrowia uniemożliwiał uiszczenie opłaty w terminie. Jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, przesłanka braku winy w uchybieniu terminu powinna być oceniana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem.

Oceniając przedmiotowy wniosek według powyższych kryteriów, Sąd uznał, że wniosek zasługiwał na uwzględnienie. Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.