II SA/Sz 1339/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie - OpenLEX

II SA/Sz 1339/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662196

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2015 r. II SA/Sz 1339/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Windak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

I.G. pismem z dnia 28 listopada 2014 r. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie skierowania na badania lekarskie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 2 stycznia 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego należnego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł, z pouczeniem, że niewywiązanie się ze wskazanego obowiązku, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, spowoduje odrzucenie przedmiotowej skargi. Odpis zarządzenia doręczony został skarżącemu w dniu 12 stycznia 2015 r.

W dniu 17 stycznia 2015 r. (data nadania wniosku) I.G. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1339/14 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Sądu z dnia 10 marca 2015 r. skarżący został ponownie wezwany do uiszczenia wpisu sądowego należnego od wniesionej skargi w kwocie 200 zł - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Doręczenie skarżącemu przesyłki zawierającej powyższe wezwanie nastąpiło w dniu 18 marca 2015 r. Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Sądu wynika, że skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa z dnia 30 marca 2015 r., k. - 34 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.),dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt rozpatrywanej sprawy, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczony został skarżącemu w dniu 18 marca 2015 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru przesyłki - k - 33 akt sądowych). Siedmiodniowy termin do zrealizowania ww. zobowiązania Sądu, obliczony zgodnie z regułą wynikającą z art. 83 § 2 p.p.s.a., mijał zatem w dniu 25 marca 2015 r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

W zakreślonym przez Sąd terminie, ani dotychczas skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.