Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
II SA/Sz 128/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 21 kwietnia 2010 r. PROTOKÓŁ ROZPRAWY Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda Protokolant Michał Iwanowski Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na posiedzeniu jawnym rozpoznawał sprawę ze skargi R. M. na uchwałę Rady Gminy Postomino z dnia 29 października 2008 r. nr XXIII/235/08 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Postomino. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 13:05, zakończono o godzinie 13:25. Po wywołaniu sprawy stawił się: za organ radca prawny W. P. Skarżący nie stawił się, pomimo prawidłowego zawiadomienia o terminie rozprawy. Sąd zarządza: 1. na podstawie art. 111 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączenie spraw o sygnaturze akt II SA/Sz 128/10 i II SA/Sz 83/10 do wspólnego rozpoznania i wyrokowania i prowadzić pod sygnaturą II SA/Sz 83/10, 2. zobowiązać pełnomocnika organu do nadesłania pełnomocnictwa, pod rygorem pominięcia czynności. Zakończono Protokolant.... Przewodniczący

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.