Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605000

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 7 stycznia 2019 r.
II SA/Sz 1250/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Inspektora Pracy w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę, zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz skarżącego M. Z. kwotę (...) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

M. Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w S. z dnia (...) r., nr (...) uchylającą decyzję organu I instancji w całości oraz nakładającą na skarżącego karę pieniężną w wysokości (...) zł.

Strona skarżąca zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2018 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 400 zł oraz pouczona, że niewykonanie zobowiązania w terminie siedmiodniowym spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało skierowane na adres strony skarżącej i odebrane przez dozorcę domu - R. O. w dniu 11 grudnia 2018 r., która podjęła się oddać przesyłkę adresatowi (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru: k. 15).

W dniu 20 grudnia 2018 r. skarżący wpłacił kwotę 400 zł do sprawy o sygn. akt II SA/Sz 1250/18 tytułem wpisu sądowego od wniesionej skargi (vide: wydruk komputerowy polecenia przelewu k. 16).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 j.t.), zwanej w dalszej części ustawą "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Wniesienie skargi w niniejszej sprawie podlegało obowiązkowi uiszczenia wpisu stałego. Wysokość wpisu została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Na mocy § 1 pkt 2 powyższego rozporządzenia wpis w powyższej sprawie wynosi 400 zł.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 powołanej ustawy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego sprawy, wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, z uwagi na nieobecność skarżącego, zostało odebrane przez dozorcę domu - R. O. w dniu 11 grudnia 2018 r., zatem siedmiodniowy termin do zrealizowania zobowiązania Sądu upłynął dnia 18 grudnia 2018 r., który to dzień nie był sobotą ani dniem wolnym od pracy. Jak wynika z wydruku komputerowego potwierdzenia przelewu datą wpłaty wpisu był dzień 20 grudnia 2018 r., zatem należy stwierdzić, że uiszczenie wpisu nastąpiło z uchybieniem terminu.

W orzecznictwie został wyrażony pogląd zgodnie z którym uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne z jego nieuiszczeniem (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2011 r., II OSK 1985/11, publ. LEX nr 965208).

Mając powyższe na uwadze skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. W przedmiocie zwrotu wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.