Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2882441

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 28 marca 2012 r.
II SA/Sz 1233/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sędziowie NSA: Grzegorz Jankowski (spr.), Elżbieta Makowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 28 marca 2012 r. sprawy ze skargi J. C. i J. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.