II SA/Sz 1181/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203100

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 lutego 2017 r. II SA/Sz 1181/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach do gry poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

F. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach do gry poza kasynem gry.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny utrzymał w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2016 r., odmawiające przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie. Postanowienie Sądu jest prawomocne.

Zarządzeniem Sądu z dnia 3 stycznia 2017 r., skarżąca Spółka została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego, należnego od wniesionej skargi, w kwocie (...) zł. Jednocześnie pouczono stronę, że nieuiszczenie wpisu sądowego w terminie siedmiu dni, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego, została doręczona skarżącej Spółce w dniu 16 stycznia 2017 r.

Z informacji udzielonej przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynika, że w dokumentach księgowych opłat sądowych nie stwierdzono wpłaty wpisu sądowego do przedmiotowej sprawy (vide: notatka urzędowa z dnia 3 lutego 2017 r., k. 51 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Termin do uiszczenia wpisu wynosi siedem dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 p.p.s.a.).

Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a.

Jak wynika z akt sprawy, zarządzenie z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącej Spółce w dniu 16 stycznia 2017 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął skutecznie w dniu 23 stycznia 2017 r. W zakreślonym w wezwaniu sądowym terminie ani dotychczas, żądanego wpisu skarżąca Spółka nie uiściła, co uniemożliwia nadanie jej skardze dalszego biegu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił skargę, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, o czym orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.