Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2881638

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 22 lutego 2012 r.
II SA/Sz 1173/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sędziowie NSA: Stefan Kłosowski (spr.), Iwona Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 lutego 2012 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.